Photos

Photosession 'State visit of the President of Ukraine to the Republic of Malta, 16.05.2017'

free access
#36167 / 17.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Edgar Preca, Marie Louise Coleiro Preca, Petro Poroshenko
free access
#36166 / 17.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Marie Louise Coleiro Preca, Petro Poroshenko
free access
#36165 / 17.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Marie Louise Coleiro Preca, Petro Poroshenko
free access
#36164 / 17.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Marie Louise Coleiro Preca, Petro Poroshenko
free access
#36163 / 17.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Marie Louise Coleiro Preca, Petro Poroshenko
free access
#36161 / 17.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Marie Louise Coleiro Preca, Petro Poroshenko
free access
#36159 / 17.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Marie Louise Coleiro Preca, Petro Poroshenko
free access
#36157 / 17.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Marie Louise Coleiro Preca, Petro Poroshenko
free access
#36155 / 17.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Marie Louise Coleiro Preca, Petro Poroshenko
free access
#36154 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Joseph Muscat, Maryna Poroshenko, Michelle Muscat, Petro Poroshenko
free access
#36153 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Angelo Farrugia, Petro Poroshenko
free access
#36152 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Joseph Muscat, Maryna Poroshenko, Michelle Muscat, Petro Poroshenko
free access
#36151 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Joseph Muscat, Maryna Poroshenko, Michelle Muscat, Petro Poroshenko
free access
#36150 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Markiv Mikhail /
Maryna Poroshenko, Michelle Muscat
free access
#36149 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Markiv Mikhail /
Maryna Poroshenko, Michelle Muscat
free access
#36148 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Markiv Mikhail /
Maryna Poroshenko, Michelle Muscat
free access
#36147 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Markiv Mikhail /
Maryna Poroshenko, Michelle Muscat
free access
#36146 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Markiv Mikhail /
free access
#36145 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Markiv Mikhail /
Maryna Poroshenko, Michelle Muscat
free access
#36144 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Markiv Mikhail /
Maryna Poroshenko, Michelle Muscat
free access
#36143 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Markiv Mikhail /
Joseph Muscat, Maryna Poroshenko, Michelle Muscat, Petro Poroshenko
free access
#36142 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Markiv Mikhail /
Joseph Muscat, Maryna Poroshenko, Michelle Muscat, Petro Poroshenko
free access
#36141 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Markiv Mikhail /
Joseph Muscat, Maryna Poroshenko, Michelle Muscat, Petro Poroshenko
free access
#36140 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Markiv Mikhail /
Joseph Muscat, Maryna Poroshenko, Michelle Muscat, Petro Poroshenko
free access
#36139 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Joseph Muscat, Petro Poroshenko
free access
#36138 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Joseph Muscat, Petro Poroshenko
free access
#36137 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Petro Poroshenko
free access
#36136 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Joseph Muscat, Petro Poroshenko
free access
#36135 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Joseph Muscat, Petro Poroshenko
free access
#36134 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Joseph Muscat, Petro Poroshenko
free access
#36133 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Joseph Muscat, Pavlo Klimkin, Petro Poroshenko
free access
#36132 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Joseph Muscat, Petro Poroshenko
free access
#36131 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Joseph Muscat, Pavlo Klimkin, Petro Poroshenko
free access
#36130 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Joseph Muscat, Petro Poroshenko
free access
#36129 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Joseph Muscat, Petro Poroshenko
free access
#36128 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Joseph Muscat, Pavlo Klimkin, Petro Poroshenko
free access
#36127 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Joseph Muscat, Pavlo Klimkin, Petro Poroshenko
free access
#36126 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Joseph Muscat, Pavlo Klimkin, Petro Poroshenko
free access
#36125 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Joseph Muscat, Petro Poroshenko
free access
#36124 / 16.05.2017
Mlt / Valletta
Lazarenko Nikolay /
Joseph Muscat, Petro Poroshenko